FN's 17 Verdensmål

På denne side har vi samlet information om FNs 17 verdensmål. 

Du kan klikke på de forskellige verdensmål for at få information om disse. 

17 VERDENSMÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

 

UNIVERSELLE MÅL

De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

 

Hvilke verdensmål arbejder din virksomhed med?

Vi har knyttet forskellige reklameartikler til de forskellige mål/delmål, hvilket du kan se nedenfor. Nogle reklameartikler finder man under flere mål, da de understøtter flere mål på én gang. Med disse reklameartikler kan du understøtte din virksomheds arbejde med verdensmålene og bidrage i endnu højere grad til, at vi i fællesskab kommer nærmere målene og gør en forskel.

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.

Se mere

MÅL 2: STOP SULT

Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

Se mere

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.

Se mere

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.

Se mere

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

Se mere

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

Se mere

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Se mere

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Se mere

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Se mere

MÅL 10: MINDRE ULIGHED

Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet.

Se mere

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

Se mere

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Se mere

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Se mere

MÅL 14: LIVET I HAVET

Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

Se mere

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

Se mere

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Se mere

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene.

Se mere

De 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Skal vi hjælpe din virksomhed?

Har du brug for inspiration til, hvilke reklameartikler der støtter op om de verdensmål din virksomhed beskæftiger sig med, så kontakt os i dag. Så finder vi sammen de perfekte produkter til at markedsføre netop din virksomhed med.